Algemene voorwaarden

De voorwaarden en condities zijn voor het laatst geüpdatet op december 10, 2023

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site en op de transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt gebonden zijn door elk toepasselijk contract in verband met uw relatie met ons of onze producten of diensten. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Als u deze website wilt gebruiken, moet u zich houden aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Het gebruik van deze website impliceert dat u op de hoogte bent van deze voorwaarden en ze aanvaardt. In specifieke gevallen kunnen we ook wijzigingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden.

3. Elektronische communicatie

Door deze site te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze site of door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij digitaal aan je verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Eigendom van derden

Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de vertrouwelijkheid van deze sites. Je draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

6. Verantwoordelijk gebruik

Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in deze alleen te gebruiken voor de doeleinden van de personen aan wie deze is gericht en voor wie deze bindend is onder deze voorwaarden, eventuele toepasselijke contracten met ons en alle toepasselijke wetten, voorschriften en andere online regels en voorschriften. Je mag onze site of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze site niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze site.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

7. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Als je de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleen je aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

8. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen wens, alles in het werk stellen om de site of andere faciliteiten tijdig, tijdelijk of permanent te bereiken, door te wandelen of te stoppen. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de site of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de site. Je hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of inhoud die je hebt bijgedragen of waarop je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze site omzeilen of proberen te omzeilen.

9. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel kan worden opgevat als een garantie van welke aard dan ook met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze site en alle inhoud op de site worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

  • deze site of onze inhoud aan je eisen zal voldoen;
  • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

Niets op deze site is bedoeld om juridische, financiële of medische kwesties van welke aard dan ook te behandelen. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade of verlies (met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van gebruik van gegevens, software of gegevensbanken, inkomstenderving of schade aan goederen of diensten) voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website door u of een derde partij.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot de totale prijs die je aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de site te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elk soort en aard.

10. Privacy

Als je onze site en/of onze diensten wilt bezoeken, moet je ons uitgebreide informatie verstrekken over jezelf als lid van het register. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw privacy niet verliest. Voor meer informatie over onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

11. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de site is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de site worden verkocht illegaal is. Je mag deze site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van België.

12. Opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

13. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de site, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de site te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

14. Vrijwaring

Ik bevestig hierbij dat wij niet aansprakelijk zullen worden gesteld voor claims, aanspraken die voortvloeien uit het gebruik van deze website, of uit het gebruik, de openbaarmaking of exploitatie van deze website, of uit inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten. Ik ben me bewust van de noodzaak om uw privacy, uw persoonlijke gegevens, uw rechten en vrijheden te beschermen en om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

15. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

16. Taal

Deze voorwaarden en condities zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Frans, Engels en Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

17. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring op cookiebeleidDit is een vrijwillige overeenkomst tussen u en Artipose SRL met betrekking tot het gebruik van deze site.

18. Updaten van deze voorwaarden en condities

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Je bent verplicht om deze voorwaarden en condities regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden is de laatste herzieningsdatum. Wijzigingen in deze voorwaarden en condities worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze site zijn geplaatst. Wanneer ik deze site blijf gebruiken nadat wijzigingen of updates zijn aangebracht, betekent dit dat ik akkoord ga met de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen.

19. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van België. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in België. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden en condities door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

20. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Artipose SRL.

Je kunt contact met ons opnemen met betrekking tot deze voorwaarden en condities door ons te schrijven of te e-mailen op het volgende adres: eb.esopitra@ofni
Emile Bockstaellaan 418 Brussel 1020

21. Downloaden

Je kunt ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.

nl_NLNL